علائم ایمنی

علائم ایمنی

علائم ایمنی

علائم ایمنی

علائم ایمنی

علائم ایمنی

ارزیابی عوامل زیان آور

اندازه گیری عوامل شیمیایی

اندازه گیری عوامل شیمیایی

اندازه گیری عوامل فیزیکی-سنجش نور

اندازه گیری عوامل فیزیکی-سنجش صدا

انجام معاینات دوره ای پرسنل

اپتومتری

اسپیرومتری

اودیتومتری

تنظیم مستندات

طراحی ابزار ارگونومیکی

طراحی ابزار ارگونومیکی-قبل

طراحی ابزار ارگونومیکی-هم اکنون

طراحی ابزار ارگونومیکی-هم اکنون

طراحی ترالی حمل پگ

بهبود وضعیت ارگونومیکی

بهبود وضعیت ارگونومیکی-قبل

بهبود وضعیت ارگونومیکی-هم اکنون

بهبود وضعیت ارگونومیکی-هم اکنون

بهبود وضعیت ارگونومیکی-قبل

بهبود وضعیت ارگونومیکی-هم اکنون